Program

W naszym Domu realizowany jest program terapeutyczny „Odnaleźć siebie”, opracowany dla dzieci i młodzieży uzależnionej od różnego rodzaju środków odurzających. Program ten stwarza młodym ludziom możliwość pokonania nałogu, zmiany swojego życia, a także powrót do społeczeństwa jako aktywny i twórczy jego członek.

Głównym celem programu “Odnaleźć siebie” jest spowodowanie, aby w atmosferze miłości, akceptacji i bezpieczeństwa, młody człowiek mógł odnaleźć siebie i odkryć w sobie siłę pozwalającą mu wkroczyć w dorosłe życie bez lęku i związanego z nim uciekania w fikcję narkotyku, czyli:
•kształtowanie umiejętności zmniejszania i opanowywania własnego lęku, napięć i zachowań agresywnych,
•kształcenie i doskonalenie umiejętności interpersonalnych umożliwiających budowanie i podtrzymywanie otwartych, bliskich i satysfakcjonujących kontaktów z innymi ludźmi (w tym z najbliższą rodziną, rówieśnikami, dorosłymi),
•rozwijanie umiejętności konstruktywnego rozwiązywania problemów i trudności osobistych,
•stymulowanie rozwoju osobistego, wypracowywanie sposobów samorealizacji,  
•rozbudzanie zainteresowań, kształtowanie postawy twórczej, umiejętność realizowania własnych wartości
•rozwijanie wartości dotyczących własnego ciała, zdrowia, sprawności etc.

Proces terapeutyczny w ośrodku jest podzielony na etapy niezależnie od wariantu realizowanego programu dostosowanego do indywidualnych potrzeb klienta. Każdemu z etapów przyporządkowane są określone, jasno sprecyzowane zadania, prawa i obowiązki.

ETAP I – OBSERWATOR
Czas trwania etapu: do 14 dni od momentu przyjzadu do ośrodka.
Głównym zadaniem tego etapu jest zapoznanie sie z zasadami, regulaminem i zwyczajami panującymi w Ośrodku oraz z zasadami opieki i wsparcia. Określenie stopnia motywacji do podjęcia świadomej decyzji o pozostaniu w Ośrodku oraz zawarcie “wstępnego” kontraktu.

ETAP II – NOWICJUSZ
Czas trwania etapu: 6 – 8 tygodni
Głównym zadaniem tego etapu jest umocnienie decyzji co do dalszego leczenia, zawarcie kontraktu co do dalszego programu leczenia, świadome podjęcie decyzji o odpowiedzialności za efekt prowadzonej terapii, uczenie się pokory i posłuszeństwa wobec grupy.

ETAP III – DOMOWNIK
Czas trwania etapu: 8 - 10 tygodni
Głównym zadaniem tego etapu jest świadoma praca nad swoimi słabościami i ograniczeniami – szukanie źródła siły w samym sobie poprzez: samokontrolę i samodyscyplinę, poznawanie siebie w nowych rolach społecznych podejmowanych na terenie Ośrodka, uczenia się odpowiedzialności i uczciwości w wykonywaniu zadań indywidualnych i grupowych, uczenie się podstawowych umiejętności z zakresu kontaktowania się z innymi ludźmi oraz uczenie się nowych umiejętności potrzebnych w życiu codziennym.

ETAP IV – ORGANIZATOR
Czas trwania etapu: 4 - 6 tygodni
Głównym zadaniem tego etapu jest u
mocnienie własnej siły i poczucia kontroli nad własnym losem poprzez: zwiększenie mocy i kompetencji w organizacji własnego czasu, uczenie się odwagi w trosce o własne sprawy, nabywanie umiejętności podejmowania decyzji, uświadomienie sobie znaczenia pomysłowości, inicjatywy i aktywności w walce z nudą i brakiem perspektyw, poszukiwanie sposobów spędzania wolnego czasu.

ETAP  V – OPIEKUN
Czas trwania etapu: 8 - 10 tygodni
Głównym zadaniem tego etapu jest rozpoznawanie, ujawnianie, wyrażanie i świadomość własnych emocji i uczuć, poznawanie i okazywanie uczuć w kontaktach z innymi ludźm, nauka kształtowania satysfakcjonujących i odpowiedzialnych związków międzyludzkich, uczenie się opiekuńczości, ofiarności i odpowiedzialności za innych, czerpania radości z możliwości bycia potrzebnym.

ETAP  VI – TWÓRCA
Czas trwania etapu: 4 - 6 tygodni
Głównym zadaniem tego etapu jest stworzenie wizji własnej najbliższej przyszłości w oparciu o nabytą wiedzę na swój temat oraz świadomość własnych uczuć i własnych możliwości, rozwijanie własnych zainteresowań, tworzenie planów na przyszłość, uregulowanie stosunków z domem rodzinnym i najbliższymi osobami.

ETAP  VII – MIESZKANIEC
Czas trwania etapu: 4 - 6 tygodni
Głównym zadaniem tego etapu jest próba realizacji podjętych i stworzonych planów życiowych oraz ocena szans ich powodzenia poprzez: podejmowanie konkretnych działań pracy nad spostrzeżonymi problemami, ograniczeniami przeszkodami, itp.,zadbanie o grupę wsparcia (przyjaciół, znajomych).

Zasady obowiązujące w Ośrodku

- zasada bezwzględniej abstynencji (zakaz używania narkotyków, alkoholu, palenia tytoniu),

- zasada abstynencji seksualnej,

- zasada bezwzględnego powstrzymywania się od agresji (zarówno fizycznej, jaki słownej),

- zasada bezwzględnego odrzucenia narkomańskiej przeszłości,

- zasada obowiązku obserwowania innych,  

- zasada otwartości w przyjmowaniu informacji na swój temat,

- zasada aktywnego uczestnictwa w życiu Domu,

- zasada posłuszeństwa i podporządkowania się Społeczności,

- zasada pełnej gotowości niesienia pomocy innym,

- zasada pełnego zaufania.